Go To Content
:::

Jurisdiction

  • Publication Data:
  • Last updated:2020-06-09
  • Count Views:3074

Jurisdiction

Taiwan Yunlin District Prosecutors Office was located in the center of Yunlin County, having jurisdiction over Dou Liu、Dou Nan、Hu Wei、Xi Luo、Bei Gang、Lin Nei、Ci Ttong、Er Iun、Lun Bei、Mai Liao、Tai Xi 、Dong Shi、Bao Zhong、Tu Ku、Si Hu、Yuan Zhang、Kou Hu、Shui Lin、Da Bi、Gu Keng. The entire jurisdiction area has a population of about 716,000

Go Top